بارگذاری نسخه های همراه بانک

عبارت زیر را وارد نمایید

نسخه مرداد 1400

رمـز سـاز

مشکل ناسازگاری نسخه جدید همراه بانک، با ios 15 مرتفع گردید .